Sissejuhatus

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid OÜ Koduhoolduses.

Me töötleme isikuandmeid vastavuses EU Isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR, EU 2016/679) ja Eesti Vabariigi seadustega.

Meie privaatsuspoliitika selgitab kuidas ja miks me isikuandmeid kogume ja töötleme.
Privaatsuspoliitika eesmärgiks on selgitada, milliseid isikuandmeid ja millistel eesmärkidel OÜ Koduhooldus kogub ning millised on andmesubjektide õigused seoses nende isikuandmete töötlemisega OÜ Koduhoolduse poolt.

Privaatsuspoliitika ei puuduta ega kaitse anonüümsete andmete ega juriidiliste isikute andmete töötlemist.

Isikuandmete töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on juriidiline isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid.

Vastutav töötleja: OÜ Koduhooldus
Ettevõtte registrikood: 10117246
Aadress: Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn
Kontaktid: +372 655 6224info@koduhooldus.ee

Isikuandmete volitatud töötlejad

Teenuse osutamise käigus võib OÜ Koduhooldus töödelda teie isikuandmeid seoses kolmandate isikutega ning teie isikuandmeid nendele edastada. Isikuandmete volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku võimu kandja, asutus või muu organ, mis töötleb isikuandmeid OÜ Koduhoolduse nimel. OÜ Koduhooldus ei avalikusta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui avalikustamiskohustus tuleneb seadusest, see on vajalik lepingu täitmiseks või andmetega seotud isik on seda lubanud.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

OÜ Koduhooldus töötleb teie isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud põhimõtetele:

 • Läbipaistvus – OÜ Koduhooldus töötleb teie isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui meil on seaduse järgi lubatud teie isikuandmeid töödelda.
 • Eesmärgi piirang – OÜ Koduhooldus kogub teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Me ei töötle teie isikuandmeid viisil, mis ei ühti esialgsete eesmärkidega, va juhul kui see põhineb seadusest tulenevatel õiguslikel alustel või teie loal.
 • Võimalikult väheste andmete kogumine – OÜ Koduhooldus annab endast parima tagamaks, et OÜ Koduhoolduse poolt töödeldavad isikuandmed on andmete töötlemise eesmärkideks piisavad, asjakohased ja piiratud töötlemiseks vajalikuga.
 • Õigsus – meie eesmärk OÜ Koduhoolduses on tagada, et teie isikuandmed on õiged ja vajadusel asjakohased. Teeme kõik, et ebaõiged isikuandmed kustutatakse või parandatakse viivitamata.
 • Säilitamise piirang – OÜ Koduhooldus säilitab teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist ainult seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks. OÜ Koduhooldus töötleb ja säilitab isikuandmeid ainult seni, kuni see on kohaldatavate seaduste kohaselt, siduvate lepingute või siduvate juriidiliste kohustuste täitmise jaoks nõutav.
 • Usaldusväärsus – OÜ Koduhooldus töötleb teie isikuandmeid viisil, mis tagab nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest.
 • Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse – isikuandmete töötlemisel põhinevaid või isikuandmeid töötlevaid rakendusi, teenuseid ja tooteid välja töötades, valides ja kasutades arvestab OÜ Koduhooldus isikuandmete kaitse vajadusega.

OÜ Koduhooldus hoiab kõik temale avaldatud isikuandmed konfidentsiaalsed ja kaitseb isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest.

Andmesubjekti ja tema õigused

Andmesubjektiks on privaatsuspoliitika tähenduses klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid OÜ  Koduhooldus töötleb.

 • Teil on õigus taotleda OÜ Koduhoolduselt juurdepääsu oma isikuandmetele, mida OÜ Koduhooldus töötleb.
 • Kui te märkate, et teie isikuandmed ei ole ajakohased, on valed või vajavad parandamist, võite pöörduda oma andmete parandamiseks või täiendamiseks OÜ Koduhoolduse poole.
 • Teil on õigus pöörduda OÜ Koduhoolduse poole ja nõuda oma andmete kustutamist. Seejuures OÜ Koduhooldus kustutab teie andmed, välja arvatud juhul, kui OÜ Koduhooldusel esineb seadusest tulenev alus isikuandmete edasiseks töötlemiseks.
 • Teil on õigus oma isikuandmete töötlemist OÜ Koduhoolduse poolt keelata. Selle tulemusel võib OÜ Koduhooldusel olla lubatud üksnes olemasolevaid isikuandmeid säilitada, kuid enam mitte täiendavalt töödelda.
 • Teil on õigus paluda OÜ Koduhoolduselt teie isikuandmed edastada OÜ Koduhooldusel mõnele teisele isikuandmete haldajale, kui see on tehniliselt võimalik.
 • Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele. Sellisel juhul lõpetab OÜ Koduhooldus teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui selleks on mõjuvad õigustatud põhjused.
 • Juhul kui te kahtlustate, et teie isikuandmete töötlemisel ei ole järgitud õigusaktides toodud nõudeid, on teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas kaebus andmekaitse järelevalve teostajale, milleks on Eestis Andmekaitse Inspektsioon.
 • Kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest OÜ Koduhooldust.

Oma õiguste kasutamiseks võite pöörduda OÜ Koduhoolduse poole (Mustamäe tee 4, Tallinn 10621;  e-posti aadress  info@koduhooldus.ee) või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee )

Päringutele isikuandmete kasutamise kohta vastame esimesel võimalusel ja mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

OÜ Koduhooldus töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Teenuste osutamine ja läbirääkimiste pidamine teenuse osutamise tingimuste üle;
 • Müügitegevused ja sellega seotud teenused;
 • Andmete analüüs turunduseesmärkidel;
 • Õigusaktidest tulenevate meie õiguste realiseerimine ja kohustuste täitmine;
 • Arveldamine;
 • Asjakohane kirjavahetus, sh teie päringute ja taotluste vastuvõtmine, menetlemine ja vastamine, teile teadete edastamine;
 • Rahulolu uuringute teostamine.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad

Isikuandmeteks on kõik andmed, mis võimaldavad isiku tuvastamist, olenemata sellest, millises vormis või kujul andmed kajastuvad.

OÜ Koduhoolduse poolt töödeldavad andmed hõlmavad andmesubjekti:

 • nime ja perekonnanime;
 • isikukoodi;
 • telefoninumbrit, e-maili ja aadressi;
 • andmeid kliendi teenuste kohta;
 • muid andmeid, mis on vajalikud lepingu täitmiseks või teenuse osutamiseks või mida andmesubjekt on OÜ Koduhooldusele vabatahtlikult avaldanud.

Õiguslikud alused isikuandmete töötlemiseks

OÜ Koduhooldus  töötleb isikuandmeid järgnevatel õiguslikel alustel.

Leping

OÜ Koduhooldus töötleb teie isikuandmeid, kui töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks. Näiteks teile pakutava teenuse osutamiseks, töölepingu sõlmimiseks.

Nõusolek

OÜ Koduhooldus töötleb  teie isikuandmeid nõusoleku alusel.
Infoühiskonna teenustega seonduvalt sätestavad andmekaitse määrused lapse nõusolekule rangemad reeglid ja tingimused. Kui laps on noorem kui 16-aastane või noorem kohaldatavas seaduses määratud vanusest, loetakse töötlemine seaduslikuks ainult siis, kui nõusoleku on andnud lapsevanem või lapse üle vanemlikku vastutust kandev isik

Profileerimine ja turustamine

Profileerimine tähendab OÜ Koduhoolduses isikuandmete mistahes kujul automatiseeritud töötlemist, mis hõlmab isikuandmete kasutamist selleks, et hinnata andmesubjektiga seonduvaid teatud isiklikke aspekte. OÜ Koduhoolduses võidakse profileerimist teostada näiteks selleks, et analüüsida klientide tarbimisharjumusi turundus- ja müügieesmärkidel. Profileerimise tulemusel teeb OÜ Koduhooldus oma klientidele suunatud teenuste pakkumisi. OÜ Koduhooldus võib kasutada erinevaid profileerimisviise. Pakkumiste tegemiseks eristab OÜ Koduhooldus näiteks teenuse saajaid,  kes varasemalt on ostnud teatud teenuseid (selleks, et saata pakkumised klientidele tema soositud  teenuste kohta).

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel, võivad andmesubjektid oma isikuandmete sellistel eesmärkidel kasutamisest loobuda ja kasutada oma õigust esitada vastuväide isikuandmete kasutamise kohta otseturunduse eesmärkidel. Näiteks kui OÜ Koduhooldus  saadab teile erinevaid hinnapakkumisi erinevate teenuste kohta e-posti teel ja te ei soovi neid tulevikus enam saada, siis on teil alati võimalus selliste pakkumiste saamisest loobuda teavitades selleks OÜ Koduhooldust. Pärast sellistest pakkumistest loobumist saavad kliendid tulevikus näidata üles huvi pakkumiste uuesti saamiseks.

Rakendussäte

OÜ Koduhooldus jätab endale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi. Seetõttu vaadatakse käesolev privaatsuspoliitika regulaarselt läbi ja vajadusel tehakse selles muudatusi. Privaatsuspoliitika muutmisest teavitatakse sellest OÜ Koduhoolduse  kodulehel.

Kõikide privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@koduhooldus.ee.